Contact Kwatrijn
Pieter Veen
pveen@vista.nl
+31 6 51 921 797

Voederbomen op bedrijf Sprangers

Op 5 februari wordt op het melkveebedrijf van Sjaak Sprangers begonnen met de aanplant van voederbomen (o.a. hazelaar, wilg, veldesdoorn, winterlinde en haagbeuk). Het blad van deze bomen bevat veel mineralen en gezonde stoffen voor de koeien. Daarnaast bieden de bomen beschutting tegen zon en wind. Dit is een project van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl). Sjaak Sprangers doet mee omdat het goed past bij het Kwatrijnconcept. Volgend jaar zal bij Sjaak de eerste Kwatrijnstal gebouwd gaan worden. De voederbomen staan er dan alvast!

> Download persbericht

Planontwikkeling pilotstal in volle gang

Sjaak Sprangers heeft in december 2012 zijn subsidie voor de bouw van een Integraal Duurzame Stal toegewezen gekregen. Dit is een belangrijke stap in de realisering van de eerste Kwatrijnstal van Nederland. Ook de bestemmingsplanprocedure en de vergunningaanvragen zijn opgestart. De provincie en de gemeente, maar ook omwonenden en Vereniging Natuurmonumenten werken constructief mee. Als de SBIR-aanvraag wordt toegewezen, staat niets de bouw meer in de weg.

Kwatrijn klaar voor de volgende ronde

Het Kwatrijnconsortium heeft op 4 december 2012 haar projectplan ingediend bij het Agentschap NL. De resultaten van de haalbaarheidsstudie hebben uitgewezen dat het Kwatrijnconcept goede marktkansen heeft. Uit de economische doorrekening kwam naar voren dat de (aanvankelijke) meerkosten voor de bouw zich terugverdienen in extra opbrengsten door een langere levensduur van de koeien en minder kosten voor opfok van jongvee, de dierenarts en mestafzet. In fase 2 moet een aantal technische innovaties verder doorontwikkeld en marktklaar gemaakt worden.

> Download samenvatting haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsonderzoek in beslissende fase

Begin 2012 zijn door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie middelen toegekend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de Kwatrijnstal. Dit in het kader van de SBIRregeling voor 'integrale stal- en houderijsystemen in het landschap'. Uit 50 aanvragen is het voorstel van het Kwatrijnconsortium uitgekozen als één van de tien prijswinnaars. Het Kwatrijn is een concept om melkvee te houden met een hoge graad van dierenwelzijn, zeer lage emissies van ammoniak en broeikasgassen en energieneutraliteit. Eerder was door het consortium al een onderzoek uitgevoerd naar de technische en economische haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat de Kwatrijnstal goede kansen heeft in de markt. In deze SBIR-ronde wordt extra gekeken naar de inpassing in het landschap en worden de technische en economische aspecten verder uitgewerkt. Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan de communicatie en de publieksparticipatie rond de introductie van dit innovatieve stalconcept. In september moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.

> Download projectplan

Geslaagde meedenkbijeenkomst

In het kader van de publieksparticipatie is op 14 juni 2012 een meedenkbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (LTO, Duinboeren, Natuurmonumenten, IVN). Met de deelnemers is een bezoek gebracht aan de beoogde locatie van de eerste Kwatrijnstal aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Landschapsarchitect Pieter Veen van Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw presenteerde eerste schetsen voor de stal en de landschappelijke inpassing. Over het algemeen was er veel enthousiasme voor de plannen. "Op zo'n bedrijf werk je voor je plezier", was de reactie van een collega-agrariër. De voorstellen voor aanleg van een houtwal en een poel bleken prima aan te sluiten op de plannen van Natuurmonumenten. Vragen waren er nog over de ontsluiting en de bouwhoogte. Deze worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

> Download programma meedenkbijeenkomst

Bezoek staatssecretaris Knapen aan bedrijf Sjaak Sprangers

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken bracht donderdag 14 juni 2012 een werkbezoek aan de provincie Noord-Brabant. Samen met gedeputeerde Bert Pauli, enkele Statenleden en vertegenwoordigers van de Duinboeren had hij een weidelunch op het bedrijf van Sjaak Sprangers, waar de eerste Kwatrijnstal moet komen. De ontwikkeling van de Kwatrijnstal past goed binnen het Europese programma voor Boeren en Biodiversiteit. Dat programma bevordert duurzaam ondernemen onder boeren. Ben Knapen suggereerde om te kijken of je extra waarde aan het product (melk) kunt toevoegen door de bijzondere kwaliteit regionaal te vermarkten (bijvoorbeeld duinmelk of duinijs).

Bezoek staatssecretaris Atsma aan Swaans Beton

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu bracht op 21 mei 2012 een bezoek aan Swaans Beton om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van emissie reducerende stalvloersystemen. Directeur John Swaans presenteerde de nieuwe Patent Comfort Vloer G6. Dit vloersysteem, dat is ontwikkeld voor de Kwatrijnstal, is uniek omdat de urine van de koe direct wordt afgevoerd. De vaste mest wordt door een mestrobot, ontwikkeld door consortiumpartner JOZ, apart afgeschoven. Peter Groot-Koerkamp, professor aan de WUR, gaf aan dat gescheiden opvang van urine en vaste mest veel voordelen biedt voor de verwerking van meststoffen en aansluit op een grote marktbehoefte.

Ontwerp: Vista   /  Bouw: De Krachtcentrale BV   /  2020