Contact Kwatrijn
Pieter Veen
pveen@vista.nl
+31 6 51 921 797

 

Organisatie

Rond het Kwatrijn is een samenwerking tussen marktpartijen ontstaan, die een totaalconcept in de markt willen zetten voor een in het landschap ingepast integraal duurzaam houderijsysteem. Daarnaast participeren advies- en kennisinstellingen én het ZLTO in de ontwikkeling van het concept. De kracht van het samenwerkingsverband ligt in de coöperatie van leveranciers en afnemers, waardoor innovaties ontwikkeld worden die goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering.

 

Consortiumpartners


Swaans Beton BV, Heeze

Swaans Beton heeft al bijna 50 jaar ervaring met betonproducten voor de landbouw. Middels R&D en een zeer modern fabricageproces weet ze ideeën om te zetten in voor de praktijk betaalbare oplossingen. In de vloeren voor melkveehouderij heeft Swaans het grootste marktaandeel in Nederland. De vooruitstrevendheid van het bedrijf wordt onderstreept door het CE-Keurmerk, de Gütezeichen Urkunde, ISO 14001 Certificaat en het NL-BSB Certificaat. Swaans Beton heeft 4 innovatieve stalvloeren met de RAV proefstalstatus in haar assortiment.

Contact: John Swaans
john@swaansbeton.nl
+31 6 5340 1079
www.swaansbeton.nl


JOZ BV, Westwoud

JOZ is met ruim 60 jaar ervaring de marktleider op het gebied van mestafvoertechnieken. De productrange van JOZ bestaat uit een serie mestafvoersystemen die ontwikkeld, geproduceerd en wereldwijd vermarkt worden zoals mestschuiven, mestrobots, mestpompen en mestmixers. Met de JOZ Tech mestrobot heeft ze een stevig en sterk groeiend marktaandeel.

Contact: Rick Elling
Rick.Elling@jozgroep.nl
+31 6 5127 2717
www.joz.nl


Aannemersbedrijf Van de Sande BV, Lage Mierde

Van de Sande is al meer dan 30 jaar actief in de stallenbouw en heeft al meermalen laten zien dat hij in staat is tot creatieve oplossingen voor het geïntegreerde geheel. Aannemer heeft zelf kennis van zaken van de veehouderij aangezien hij zelf ook koeien en varkens houdt. Hij brengt zijn kennis in om de ontwikkelde producten te integreren tot een prototype melkveestal die praktijkrijp is. Het aannemersbedrijf heeft een zeer ruime ervaring bij het toepassen van alternatieve en duurzame bouwmethoden.

Contact: Cees van de Sande
cees@vdsandebouw.nl
+31 6 5323 7445
www.vdsandebouw.nl


Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Amsterdam

Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw is een multidisciplinair ontwerpbureau met ruime expertise op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, urban design, grafisch ontwerp, planologie en ecologie. Het bureau is opgericht in 1994 en bestaat momenteel uit 13 medewerkers. De werkzaamheden betreffen de vormgeving en inpassing van nieuwe ontwikkelingen in het landschap, op alle schaalniveaus: van detailontwerp tot regiovisie. Opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. Vista is in diverse projecten nauw betrokken met actuele opgaven voor energietransitie, klimaatadaptatie en plattelandsontwikkeling en staat bekend om haar innovatieve en integrale oplossingen.

Contact: Pieter Veen
pveen@vista.nl
+31 6 5192 1797
www.vista.nl


Antonissen Agrarisch Advies (AAA), Leende

Adviesbureau met ruim 30 jaar ervaring in de melkveehouderij. Kent de praktijk en de denkwijze van de Nederlandse melkveehouder. Richt zich in de samenwerking specifiek op de vertaalslag van het concept naar de melkveehouders als het gaat over technische toepassing, economie, rentabiliteit en landschappelijke inpassing. Werkt ook voor Stichting Overlegplatvorm Duinboeren en is o.a. projectleider voor Brabantse Boerenerven en Biodiversiteit.

Contact: Henk Antonissen
antonissenadvies@gmail.com
+31 6 4700 3834
www.antonissenadvies.nl

 

Overige projectpartners


Sjaak Sprangers melkveehouder, Kaatsheuvel

Biologisch melkveehouder met een belangrijke rol in toetsing van ontwerp en haalbaarheid. Sprangers wil het houderijsysteem toepassen op eigen bedrijf en wil het inzetten als leerbedrijf voor andere ondernemers. Daarnaast zal hij burgers en scholieren op zijn bedrijf ontvangen en geeft hij gelegenheid voor maatschappelijke stages. Sprangers is voorzitter van "De Duinboeren".

Contact: Sjaak Sprangers
sjaak.suzanne@gmail.com
+31 6 2328 6761


ZLTO

ZLTO vertegenwoordigt ruim 18.000 ondernemers in de groene ruimte. ZLTO participeert in strategische duurzame activiteiten en innovaties binnen de fooden agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van haar leden en die de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw versterken. Voorbeelden van zulke participaties zijn: 1) Biomassa centrale Moerdijk (BMC) 2) Volwaard kip 3) de natuurlijke kleurstoffen fabrikant Rubia Pigmenta Naturalia BV. De ZLTO wil toonaangevend zijn in het ontwikkelen en vernieuwen van perspectief voor ondernemers in de groene ruimte, zodat zij duurzaam en daardoor succesvol kunnen ondernemen.

Contact: Trudy van Megen
tmegen@zlto.nl
+31 6 1134 4658
www.zlto.nl


Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research is tijdens de haalbaarheidsstudie in 2010 ingeschakeld voor haar expertise. Vanuit haar missie wil WLR graag met wetenschappelijke kennis, een groot netwerk en procesvaardigheden bijdragen aan de totstandkoming van duurzame, zorgvuldige veehouderij.

Contact: Bram Bos
bram@bos.nl
+31 320 238 597
www.livestockresearch.wur.nl


Stichting Overlegplatform Duinboeren ("de Duinboeren")

De Duinboeren is een groep agrariërs rond het nationaal Park de Loonse en Drunense duinen die het economisch toekomstperspectief van agrarische bedrijven in het werkgebied wil behouden en versterken met oog voor omgeving, natuur en Landschap. De ontwikkeling van een landschappelijk ingebed integraal duurzaam houderijsysteem past in de visie van de Duinboeren. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst bij te dragen aan de vermarkting van het te ontwikkelen stalconcept binnen de Nederlandse melkveehouderijsector. De Duinboeren hebben in het verleden aangetoond open te staan voor innovatie en vernieuwing in de landbouw. Deze rol zullen zij binnen het samenwerkingsverband blijven vervullen, mede vanwege de enorme gebiedskennis en het netwerk in de regio waar het prototype van de stal wordt gebouwd.

www.duinboeren.nl


SCX Solar

Voor het energieleverend dak wordt het innovatieve Solaroof systeem van SCX Solar toegepast. SCX Solar levert zonne-energiesysteem op basis van een doordacht ontwerp, gebruik van kwalitatieve materialen en een vakkundige installatie. De mensen van SCX Solar hebben een passie voor duurzame opwekking van energie en beschikken over jarenlange ervaring en gedegen technische kennis.

Contact: Gerard de Leede
gerarddeleede@scx-solar.eu
+31 40 744 02 02
www.scx-solar.com

 

Overige

Bij de ontwikkeling van het Kwatrijn is reeds in 2010 de Vereniging Natuurmonumenten betrokken, de eigenaar van de gronden in en om de Loonse en Drunense duinen. Zij zijn in beginsel positief over de inpasbaarheid van duurzame veehouderij in en rondom natuurgebieden. Ook voor hen is het belangrijk dat de landschappelijke inpassing volop aandacht krijgt. Dit standpunt biedt kansen voor een toekomstige samenwerking en mogelijkheden voor andere ondernemers in Nederland die tegen natuurgebieden aan liggen. Voor milieu- en emissievraagstukken is Monteny Milieu Advies betrokken. Valacon Dairy heeft het Kwatrijn beoordeeld op dierduurzaamheid. Het ontwerp van een mobiele "energiewagen" is gemaakt door studenten van de WUR Wageningen afdeling Agro Techniek. De economische analyse is uitgevoerd door student Rob van Winden binnen de leerstoel-groepen Agrotechnologie en Bedrijfseconomie als afstudeerthesis voor MSc studie Agricultural and Bioresource Engineering. Alies Westerveen van V-Instinct verzorgt de communicatie en de projectondersteuning.Ontwerp: Vista   /  Bouw: De Krachtcentrale BV   /  2020