Contact Kwatrijn
Pieter Veen
pveen@vista.nl
+31 6 51 921 797

Concept

Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor de koeien. Door de transparante opzet en de unieke dakvorm past de stal goed in het landschap en krijgen passanten zicht op wat er binnen gebeurt. De eerste Kwatrijnstal van Nederland wordt gebouwd op het biologisch werkende bedrijf van Sjaak en Suzanne Sprangers, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Dit is een relatief klein bedrijf met ongeveer 70 melkkoeien. Maar ook voor grotere bedrijven is de Kwatrijnstal een interessante optie.

Hoog dierenwelzijn

In de Kwatrijnstal heeft elke koe 13,5 m2 loop- en ligruimte, dat is 50% meer dan in een MDV-stal. De ligeilanden hebben een strobed. Stro is comfortabel voor de koe, werkt isolerend en absorbeert vocht. Daarnaast geeft stro extra waarde aan de vaste mest. De stro wordt automatisch boven de ligeilanden verdeeld met een stroverdeler. De ruime ligeilanden zijn meerzijdig toegankelijk en worden van elkaar gescheiden door flexibele afscheidingen van kunststof. De koeien hebben veel loopruimte, waardoor conflicten tussen ranghoge en ranglage koeien voorkomen worden.

Minimale milieubelasting

Het Kwatrijn heeft een innovatief vloersysteem, ontwikkeld door Swaans Beton BV. De urine zakt via gaatjes in de vloer naar beneden en wordt verzameld in een ondergrondse put. De vaste mest wordt met een speciale mestrobot, ontwikkeld door JOZ BV, opgelepeld en in de mestopslag verzameld. Doordat vaste mest en urine niet worden vermengd is er nauwelijks ammoniakemissie en is er een efficiëntere toepassing van de meststoffen mogelijk. De ammoniakemissie is berekend op 4,6 kg per dierplaats per jaar bij beweiding, tegenover 7 tot 8 kg bij een MDV-ligboxenstal en 7 tot 11 kg bij een vrijloopstal.

Volledig duurzame energievoorziening

De Kwatrijnstal draait volledig op duurzame energie. De dakvorm is zeer geschikt is voor zonnepanelen en de stal wordt hierdoor zelfs energieleverend. Met het geïntegreerde zonnedak van SCX Solar worden de mestrobot, de stroverdeler, de verlichting en andere stalapparatuur van energie voorzien. Voor het transport van melk en spoelwater en voor de aandrijving van de mobiele melkmachine in het veld wordt een speciale energiewagen ontwikkeld met een stille en emissieloze elektromotor.

Goede landschappelijke inpassing

In vergelijking met een gesloten stal oogt het open Kwatrijn veel minder massief. Door de stal heen blijft de omgeving zichtbaar. De dakvorm bestaande uit verschillende kappen geeft de stal een vriendelijke schaal, die aansluit bij de schaal van het landschap en van de streekeigen bebouwing. Hierdoor past de stal goed in het kleinschalige historische cultuurlandschap rondom de Loonse en Drunense Duinen. Maar ook in open landschappen is de open Kwatrijn goed inpasbaar.


Breed maatschappelijk draagvlak

De ondernemer die een Kwatrijnstal wil bouwen krijgt actieve procesondersteuning als het gaat om communicatie, burgerparticipatie en het aanvragen van vergunningen. Daarnaast verzorgt het consortium de voorlichting richting overheden en vergunningverlenende instanties, om eventuele procedurele hobbels aan de voorkant weg te nemen. Hiermee kan de uitvoering van plannen aanmerkelijk versneld worden en hoeft niet voor elk plan het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.

Economisch haalbaar

Uit de economische doorrekening is gebleken dat het bedrijfsinkomen uit een Kwatrijnstal met 140 melkkoeien vrijwel gelijk is aan het inkomen uit een conventionele stal. De extra bouwkosten worden terugverdiend door extra opbrengsten van een langere levensduur van de koeien en minder kosten voor opfok van jongvee, de dierenarts en mestafzet. Als stikstof- en fosfaatnormen verder worden aangescherpt en kunstmest- en energieprijzen stijgen, neemt de rentabiliteit van de Kwatrijnstal toe. De stal is dus zeer toekomstbestendig.


> Download rapport stalontwerp en landschappelijke inpassing
> Download economische haalbaarheidsstudie
> Download energiediagram
> Download factsheetOntwerp: Vista   /  Bouw: De Krachtcentrale BV   /  2020